Shopping cart
0.00 zł

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”).

§ 1 Definicje

 • Klient – osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu lub Usług w sprawach zawodowych lub zarobkowych.
 • Serwis – całokształt strony internetowej https://www.architekturaczasu.pl zawierający Sklep oraz pozostałe podstrony internetowe.
 • Sklep  – sklep internetowy działający pod adresem https://www.architekturaczasu.pl/sklep-czasu/
 • Sprzedawca  – Aleksandra Jarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Architektura Czasu Aleksandra Jarek” z siedzibą w Krakowie (31-464), ul. Widna 8/6, NIP: 5130265811, REGON: 386007589, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: biuro@architekturaczasu.pl, będąca jednocześnie właścicielem (Serwisu) Sklepu Internetowego.
 • Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów.
 • Regulamin – oznacza Regulamin do Sklepu i Serwisu, dostępny pod adresem: https://www.architekturaczasu.pl/regulamin-sklepu-internetowego/, stanowiący ogólne warunki Umowy Sprzedaży, a także pozostałych Usług zawieranych między Sprzedawcą, a Klientem.

§ 2 Postanowienia ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów Serwisu, niezbędnych do realizacji Umowy sprzedaży Produktów przedstawionych w Regulaminie, przez Sprzedawcę, zwanego dalej „Administratorem”.
 • Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a także stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

§ 3 Dane osobowe, cel ich przetwarzania oraz podstawa prawna

 • Klient składając zamówienie w Sklepie zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych danych osobowych jakimi są: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres planowanej Dostawy, adres e-mail, numer kontaktowy, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do złożenia zamówienia.
 • Klient kierując zapytanie ofertowe, bądź chcąc nawiązać kontakt ze Sprzedawcą lub otrzymywać od niego treści edukacyjne oraz marketingowe, zobowiązany jest do podania niezbędnych danych osobowych jakimi są: imię i nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy.
 • Administrator przetwarza dane osobowe Klienta, w wyniku podejmowanych przez niego działań na stronie Serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu:
 • W zapisie ogólnym:
  • koniecznym do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów,
  • koniecznym do zawarcia Umowy dostarczenia treści cyfrowych,
  • prowadzenia komunikacji drogą poczty elektronicznej (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest reakcja na otrzymaną wiadomość i udzielenie odpowiedniej z treścią odpowiedzi),
  • prowadzenia marketingu internetowego oraz wysyłania treści marketingowych i edukacyjnych (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest podtrzymywanie kontaktu z Klientem poprzez
  • dostarczanie wartościowej wiedzy z zakresu technik i metod organizacji czasu i przestrzeni, a także wysyłanie informacji handlowych w związku z wyrażeniem uprzednio zgody zgodnie z ustawą o świadczeniu
  • usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), jakim jest wyraźnie pozostawienie adresu poczty elektronicznej),
  • interakcji za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  • koniecznym do przeprowadzenia procedury Reklamacji, bądź odstąpienia Umowy,
  • udzielenia opinii na temat Produktów Sklepu.
 • W zapisie szczegółowym:
  • koniecznym do zawarcia i wykonania odpowiedniej Umowy przez Administratora, czyli w związku z:
  • zamówieniem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wystawieniem faktury oraz uwzględnieniu jej w dokumentacji księgowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • prawnie uzasadnionym interesem Administratora, jakim jest ułatwienie realizacji Umowy poprzez komunikację z osobami kontaktowymi wskazanymi w Umowie, a także archiwizacją i prowadzeniem statystyki, weryfikując Klienta powracającego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • udzielaniem odpowiedzi na wiadomości e-mail, pytania, zapytania ofertowe i kontaktowania się w tym celu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,
  • obsługą reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny),
  • wysyłaniem treści o charakterze edukacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodny z założeniami działalności gospodarczej Administratora).
  • wysyłaniem treści o charakterze marketingowym oraz prowadzeniem marketingu internetowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). RODO
 • W każdym przypadku cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta na stronie Serwisu.

§ 4 Odbiorcy danych

 • Administrator w celu utrzymania prawidłowego przebiegu zawieranych Umów sprzedaży, a także w celu prawidłowego funkcjonowania strony Serwisu korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 • Dane osobowe Klienta mogą być przekazane:
  • podmiotom będącym operatorami usług płatności drogą elektroniczną,
  • Dostawcom świadczącym Dostawy Produktów fizycznych,
  • firmom świadczącym usługi hostingu strony internetowej,
  • podmiotom świadczącym usługi wsparcia dla działalności biznesowej Administratora, jakimi są: działalność księgowa, instytucje finansowe, podmioty dostarczające narzędzia marketingu internetowego, a także organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Przekazanie danych osobowych Klienta przez Administratora dokonywane jest tylko w sytuacji niezbędnej do zrealizowania danego celu przetwarzania.

§ 5 Czas przetwarzania danych osobowych

 • Czas przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zebrane oraz podstawy prawnej.
 • Dane osobowe w związku ze złożeniem zamówienia przez Klienta będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy.
 • Po upływie terminu przedstawionego w powyższym punkcie, dane mogą być dalej przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych, głównie w celu identyfikacji Klienta powracającego do usług strony Serwisu przez okres 5 lat.
 • Administrator ma obowiązek przechowywać również dane osobowe, w związku z wystawionymi fakturami, przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym został zawarty obowiązek podatkowy.
 • Klient nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz ich usunięcia z zawartych faktur, a także przed upływem czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej Umowy.

§ 6 Prawa osoby, której dane dotyczą

 • RODO określa prawa Klienta w związku z przetwarzaniem danych. Zgodnie z RODO Klient ma prawo do:
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania.
 • W przypadku jakiejkolwiek sytuacji związanej ze sprzeciwem przetwarzania danych osobowych przez Klienta, Administrator prosi o kontakt pod adresem skrzynki elektronicznej biuro@architekturaczasu.pl

§ 7 Pliki cookies

 • Serwis wykorzystuje pliki cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie Serwisu Klient otrzymuje informację na temat ich stosowania.
 • Klient korzystając z głównej strony Serwisu, może wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Istnieje również możliwość zmiany ustawień w przeglądarce oraz usunięcie plików cookies.
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • uwierzytelniania Klienta na stronie Serwisu i utrzymania sesji Klienta,
  • umożliwienia rozpoznania preferencji Klienta na stronie Serwisu,
  • prezentowania treści reklamowych zgodnych z zainteresowaniem Klienta,
  • tworzenia statystyk pozycjonowania w przeglądarkach internetowych Serwisu,
  • wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych,
  • zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
 • Serwis wykorzystuje poniższe pliki cookies:
  • Cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki, pozostają jedynie do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
  • Cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu usunięcia lub zmiany ustawień. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.
 • Administrator korzysta z zewnętrznego oprogramowania analitycznego: Google  Analytics oraz Google Ads, Facebook Ads. Korzystanie z wymienionych oprogramowań analitycznych jest zgodne z RODO, jako prawnie uzasadniony interes Administratora. Oprogramowania analityczne umożliwiają zbieranie danych o użytkownikach i są przetwarzane w sposób zbiorczy i zanonimizowany.
 • Anonimizacja adresu IP Klienta ma być wykorzystywana tylko przez Google Analitics, nie łącząc z innymi danymi Google, jednak dla dodatkowego zapewnienia Administrator zaleca przeczytanie polityki prywatności firmy Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 • Administrator w ramach wykorzystywania Google Analitics nie gromadzi danych, które pozwoliłyby na identyfikację Klienta, dlatego też nie są uważane one za dane o charakterze osobowym.
 • Dzięki Google Analitics Administrator posiada dane na temat:
  • Czasu spędzonego przez Klienta na stronie Serwisu,
  • Podstron jakie były obserwowane przez Klienta, w ramach funkcjonującego Serwisu,
  • Źródła, z którego Klient przeszedł na stronę Serwisu,
  • Drogi wykonanej między podstronami Serwisu,
  • Systemu operacyjnego i przeglądarce, z jakich korzysta Klient.
 • Administrator korzysta z Google Analitics również w ramach Funkcji Reklamowych, dzięki którym może dowiedzieć się o przybliżonej lokalizacji geograficznej, czy zainteresowaniach określonych na podstawie ogólnej aktywności w sieci.
 • Administrator korzystając z narzędzi społecznościowych, przedstawia na stronie internetowej Serwisu używane wtyczki (Facebook, Instagram). Po wyświetleniu strony Serwisu należącego do Administratora, która zawiera wspomniane wtyczki, Klient nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Administrator zaleca, aby zapoznać się z polityką prywatności wykorzystywanych serwisów społecznościowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.05.2020 r.
Call Now Button