Shopping cart
0.00 zł

Architektura Czasu przedstawia regulamin sklepu internetowego, który zawiera wszelkie niezbędne informacje o sposobie zamówienia, współtworzeniu indywidualnych projektów produktów, systemie dostaw, płatności, zwrotów oraz reklamacji. Regulamin prezentuje sposób sprzedaży prowadzony przez Aleksandrę Jarek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Architektura Czasu Aleksandra Jarek” z siedzibą w Krakowie.

§ 1 Definicje

 • Dostawa – czynność faktyczna, polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Produktu określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy.
 • Dostawca – firma kurierska, która świadczy usługi na rzecz Sprzedawcy w zakresie Dostawy Produktów.
 • Kupujący – podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa i niniejszym regulaminem mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.architekturaczasu.pl/regulamin-sklepu-internetowego/
 • Produkt – towar fizyczny lub elektroniczny przedstawiony przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem umowy Sprzedaży.
 • Serwis – całokształt strony internetowej https://www.architekturaczasu.pl/ zawierający Sklep oraz pozostałe podstrony internetowe.
 • Sklep  – sklep internetowy działający pod adresem https://www.architekturaczasu.pl/sklep-czasu/
 • Usługa – obejmuje wykonanie indywidualnej koncepcji Produktu, zgodnego z założeniami Sklepu, dla Kupującego.
 • Sprzedawca  – Aleksandra Jarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Architektura Czasu Aleksandra Jarek” z siedzibą w Krakowie (31-464), ul. Widna 8/6, NIP: 5130265811, REGON: 386007589, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: biuro@architekturaczasu.pl, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 • Umowa sprzedaży – zawarta na odległość umowa zgodna z zasadami Regulaminu, między Klientem, a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

 • Wszelkie prawa do Sklepu: majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy oraz domeny internetowej, a także autorskie projekty i sposoby ich wytwarzania, formularze, fotografie (za wyjątkiem wykorzystanych i podpisanych autorstwem osób trzecich), należą do Sprzedawcy. Ich wykorzystywanie może występować tylko w określony Regulaminem sposób oraz za zgodą pisemną Sprzedawcy. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych i elektronicznych dostępnych w Sklepie.
 • Sprzedawca podejmuje wszelkich starań, aby strona internetowa Sklepu była sprawna technicznie. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich zauważonych błędach oraz problemach technicznych.
 • Sprzedawca zapewnia możliwie najdogodniejsze warunki korzystania ze Sklepu. Aby Klient mógł korzystać z właściwości Sklepu należy:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
 • Strona internetowa Archiktektura Czasu korzysta z plików Cookies.
 • Aby złożyć zamówienie w Sklepie lub drogą poczty elektronicznej, Klient musi posiadać aktywne kontro poczty elektronicznej. Klient nie może zakupić produktów w Sklepie anonimowo, bądź pod pseudonimem.
  Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki, aby chronić przed zagrożeniem bezpieczeństwa danych Klienta, w szczególności przed przejęciem danych przez osoby trzecie.
 • Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie, które mogą naruszać dobro osobiste osób trzecich.
 • Nie dopuszcza się, aby Klient prowadząc własną działalność, wykorzystywał zasoby i funkcje Sklepu Sprzedawcy, które mogą naruszać jego interes.

§ 3 Zamówienia

 • Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu na stronę Sklepu lub jako gość, bądź drogą poczty elektronicznej.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta odbywa się poprzez kompletację Produktów Sklepu do koszyka. Następnie Klient uzupełnia formularz z niezbędnymi danymi do finalizacji zamówienia. Przy składaniu zamówienia Klient informowany jest o sposobach dostawy i formach płatności.
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. Wszelkie wątpliwości Klient może wyjaśnić kontaktując się bezpośrednio ze Sprzedawcą.
  Jeśli Klient składa zamówienie drogą poczty elektronicznej, powinien przedstawić zakres swojego zapotrzebowania zgodnie z Produktami przedstawionymi w Sklepie lub skierować zapytanie o wykonanie indywidualnego projektu Produktu zgodnie z własnymi wytycznymi. W sytuacji indywidualnego wykonania Produktu, Sprzedawca świadczy Usługę na rzecz Klienta. Klient zobowiązany jest również do podania swoich danych teleadresowych. Sprzedawca w możliwie najszybszym terminie udziela odpowiedzi zwrotnej drogą poczty elektronicznej, prezentując cenę Produktu, formy płatności, czas realizacji zamówienia, sposoby dostawy oraz dane rejestrowe.
 • Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności, bądź otrzyma stosowną wiadomość drogą poczty elektronicznej o konieczności zapłaty na podane w treści wiadomości konto wpłaty. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia, bądź otrzyma odpowiednio zwrotną wiadomość drogą poczty elektronicznej. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy zostaje przesłane Kupującemu na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
 • W zależności od zamówionego Produktu, Sprzedawca zawiera z Klientem odpowiedni rodzaj umowy:
  • Zamówienie Produktu fizycznego wiąże się z zawarciem Umowy Sprzedaży,
  • Zamówienie Produktu elektronicznego wiąże się z zawarciem Umowy dostarczenia treści cyfrowych.
  • Zamówienie Produktu fizycznego i elektronicznego wiąże się odpowiednio z zawarciem dwóch odmiennych Umów.
 • W formularzu zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych, a Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamrożenia realizacji zamówienia jeśli ma uzasadnioną wątpliwość o prawidłowości danych Klienta.
 • Klient zobowiązany jest do oświadczenia, że przedstawione dane osobowe są poprawne. Sprzedawca choć ma prawo do weryfikacji danych, nie ma obowiązku sprawdzania ich poprawności.
 • Po złożeniu zamówienia na Produkt, Sprzedawca przesyła na podany adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, informując o planowanym czasie realizacji, bądź Dostawy.
 • W przypadku zamówienia Produktów opartych o indywidualny projekt tworzony dla Klienta, Sprzedawca informuje o odpowiednim czasie realizacji i wykonuje dedykowaną wycenę Produktu.

§ 4 Płatność

 • Ceny Produktów na stronie Sklepu podane są w wartości netto oraz brutto. W zależności od rodzaju zamówionego Produktu, Klient otrzymuje informacje odnośnie Kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, jeżeli takie wystąpią.
 • Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 • Klient może uiścić zapłatę drogą płatności elektronicznej poprzez gotową wtyczkę operatora płatności, bądź otrzymując drogą poczty elektronicznej dane konta wpłaty.
 • Płatności elektroniczne PayU S.A. obsługiwane są przez operatora płatności z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
 • Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495.
 • W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 5 Dostawa

 • Dostępne metody płatności za zamówienie widoczne są na stronie podczas zamawiania Produktów przez Klienta. Koszt Dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 • Sposoby dostawy Produktów fizycznych widoczne są na stronie podczas zamawiania Produktów przez Klienta, chyba, że Sprzedawca informuje, że osobiście podejmuje się aranżacji Dostawy, w porozumieniu z firmą stanowiącą Dostawcę.
 • Sprzedawca informuje Klienta drogą poczty elektronicznej o terminie i realizacji Dostawy zamówionych Produktów. Sprzedawca informuje również o nadaniu przesyłki.
 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań w bezpiecznym pakowaniu produktów oraz ubezpiecza Produkty Dostawy. Przed każdorazowym nadaniem przesyłki wykonuje fotografie Produktów w celu dokumentacji ich stanu.
 • Klient powinien zweryfikować doręczoną przesyłkę, w obecności pracownika Dostawcy. W razie uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu. Klient powinien zgłosić otrzymanie uszkodzonego Produktu Sprzedawcy w celu ustalenia dalszych warunków postępowania w relacji Sprzedawca – Dostawca – Klient.
 • Jeśli w trakcie przekazania Dostawy, Klient jest nieobecny pod wskazanym adresem, pracownik Dostawcy podejmuje próbę kontaktu telefonicznego i umówienia drugiej próby przekazania Dostawy.

§ 6 Produkty fizyczne i elektroniczne

 • Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie nadania przesyłki do Klienta.
 • Realizacja zamówienia Produktu elektronicznego tj.: e-book, prezentacja, pliki pdf, Excel itp. następuje poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta, jaki został umieszczony w formularzu zamówienia. Zamówienie produktów elektronicznych uważa się za zrealizowane w momencie wysłania wiadomości na pocztę elektroniczną.
 • Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art. 577 Sprzedawca nadaje Produktom szklanym 2 lata gwarancji, a wszelkie postępowanie gwarancyjne jest zgodne z nadmienionym Kodeksem.

§ 7 Reklamacje i odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt fizyczny oraz elektroniczny wolny od wad, jeśli nie podane zostały żadne dodatkowe wytyczne.
 • Odbiór i ocena jakościowa Produktów szklanych podlega osobnym warunkom przedstawionym w § 8. Jeżeli ewentualne wady znajdują się w dopuszczeniach (zgodnie z Normami dedykowanymi szkłu), Produkty szklane nie podlegają reklamacji.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 • Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak i pocztą elektroniczną.
 • Reklamacje odnoście stłuczeń i ubytków Produktów szklanych (tj. szyby uszkodzone mechanicznie, rozbite) będą rozpatrywane jedynie w przypadku gdy zniszczenia lub uszkodzenia, które zostaną odnotowane przez Klienta lub osoby będącej jego przedstawicielem w momencie odbioru, za pomocą protokołu, zgodnie z § 5 ust. 4 oraz ust.5., a także poinformować Sprzedawcę, potwierdzając odpowiednią dokumentacją fotograficzną.
 • Pismo reklamacyjne powinno zawierać precyzyjny opis wady będącej przyczyną zgłoszenia, a także dane osobowe i teleadresowe Klienta oraz numer faktury zakupu.
 • Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 • Po stronie Klienta leży obowiązek dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy w celu ustalenia zasadności reklamacji. Przygotowanie Produktu do transportu oraz transport zwrotny do siedziby Sprzedawcy spoczywa po stronie Klienta. Wadliwy produkt powinien być zapakowany w opakowanie jakie oferował Sprzedawca lub przy jego braku w inne, uzgodnione z nim bezpośrednio.
 • Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe podczas transportu reklamowanych Produktów z powodu niewłaściwego opakowania i zabezpieczenia.
 • Jeśli na skutek weryfikacji wadliwości okaże się, że faktyczne zgłoszenie nie jest zasadne, a Produkt jest wolny od wad, które mogły wynikać z odpowiedzialności Sprzedawcy, koszty związane z ponownym zwrotem Produktów do Klienta oraz wszelkimi szkodami jakie mogą powstać w czasie zwrotu, ponosi on sam.
 • Jeśli Klient w trakcie montażu dokonał uszkodzeń Produktów szklanych (ubicie, zarysowanie, pęknięcie itp.), Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych (w szczególności kosztów demontażu i ponownego montażu), a zgłoszenie nie podlega reklamacji.
 • Jeśli Klient próbował podjąć się samodzielnie demontażu podzespołów Produktów szklanych, Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych, a zgłoszenie nie podlega reklamacji.
 • Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady Produktów, które powstały po ich połączeniu z innymi przedmiotami, bądź próbach modyfikacji.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zadecyduje o wykonaniu naprawy, bądź zleceniu Dostawy nowego Produkt wolnego od wad. Sprzedawca poinformuje drogą poczty elektronicznej o możliwym najszybszym terminie Dostawy Produktu.
 • W przypadku reklamacji Produktów innych niż szklane (tj. pozostałych fizycznych, Produktów elektronicznych itp.) funkcjonuje taka sama droga postępowania.

§ 8 Ocena jakościowa szkła (charakterystyka, tolerancje i dopuszczenia)

 • Sprzedawca realizując działalność gospodarczą korzysta z dokumentacji następujących norm:
  • PN-EN 572 Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego, części 1-8,
  • PN-EN 1096 Szkło w budownictwie. Szkło powlekane, części 1-4,
  • PN-EN 12150 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe, części 1-2,
  • PN-EN 1036 Szkło w budownictwie. Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku wewnętrznego, części 1-2.
 • Wyżej wymienione Normy stanowią wyznacznik dla tolerancji i dopuszczalnych wad szkła. Sprzedawca dokłada wszelkich starań do utrzymania najwyższych standardów Produktów.
 • W przypadku jeśli Klient spostrzeże zjawisko, które wzbudza jego wątpliwość, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu weryfikacji zgodności z Normą.
 • Do przykładowych dopuszczeni zalicza się:
  • Wady punktowe do 1mm (dowolna ilość/formatkę szkła)
  • Wady punktowe większe niż 1 mm (konkretna specyfikacja w zależności od rozmiaru formatki szkła)
  • Wady liniowe do 30 mm (konkretna specyfikacja w zależności od rozmiaru formatki szkła oraz miejsca występowania wady)
  • Wady punktowe luster do 0,5 mm (1 lub 2 w pasie centralnym w zależności od rozmiaru lustra, 2 lub 3 w pasie brzegowym w zależności od rozmiaru lustra)
  • Wadu punktowe luster do 1 mm (w pasie brzegowym, konkretna specyfikacja w zależności od rozmiaru formatki lustra)
  • Wady liniowe (rysy włoskowate) do 50 mm (2 lub 3 w zależności od rozmiaru formatki lustra)
  • Szczególne rodzaje przebarwień i odprysków
  • Wady szlifu
  • Wypukłość całkowita i pofalowanie od rolek (w przypadku szkła hartowanego)
 • Klient zamawiający Produkty szklane zgadza się na dopuszczenia, które są wynikiem procesu technologicznego oraz przetwórczego szkła.

§ 9 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 • Zgodnie z Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”

  Co oznacza dedykowane rozpoczęcie indywidualnego projektu Produktu szklanego za zgodą Konsumenta, bądź przekazania Produktów elektronicznych również za wyraźną zgodą Konsumenta, po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy, nadany jest jej status „niezawartej”. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji jednoznacznym oświadczeniem dostarczonym drogą pocztową lub pocztą elektroniczną.
 • Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu Umowy, zanim Sprzedawca przyjął ofertę, staje się ona niewiążąca.
 • Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, łącznie z kosztem Dostawy Produktu. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta, aż do chwili otrzymania zwróconego Produktu. Dla odesłania Produktu obowiązują warunki przedstawione w § 7 ust. 8 oraz ust. 9. Sprzedawca zwróci Klientowi wartość płatności w taki sam sposób, jak została wykonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wymaga od niego poniesienia żadnych dodatkowych kosztów.
 • Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych ofert oraz ich odwoływania, dotyczy to również promocji oraz zmian cen w Sklepie. Ewentualne zmiany będą odbywać się bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, szczególnie w przypadku Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany.
 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Klient oraz Sprzedawca będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 • Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Jednak do Umów zawartych przed oficjalną zmianą i publikacją Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 r.
Call Now Button